Your browser does not support JavaScript!
老人福祉與社會工作學系-課程地圖
歡迎光臨老人福祉與社會工作學系

Search Course By commend

數據載入中...
職能進路

課程

職能進路

老人福祉

機構規劃

管理課程

老人服務事業管理人員

老人休閒事業管理人員

老人教育事業管理人員

老人身心障礙者照顧服務督導員

老人介護保險工作人員

老人健康照顧管理諮詢人員

老人心理諮詢工作人員

老人財務諮詢師/工作人員

生涯管理人員

照顧服務員

老人活動規劃設計人員

社會工作

課程

政府部門社會福利行政人員

社會福利行政人員

政府社會福利人員

非營利組織管理人員

社區組織人員或督導人員社會服務及個人服務業作業經理人員

社會工作專業人員

老人個案管理師

社區健照營造員

職能進路

數據載入中...